Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2016

WHERE DO WE FLEE?
NoFlightBrussels22March2016

It has been long in the making but @last we do get terrorism delivered @home. Who will deny us refuge from such indiscriminate violence? It is now up to ourselves to look for other solutions than those handed to us by our governments who answer what they see as non-state terrorist violence with state violence. Governments and international state alliances that send in once again bombing airplanes in civil war theatres, be it in Asia, Africa or the Middle East, failing to create other strategies than the pure military, from Afghanistan and Chechnya to Libya and Syria.

We have caged ourselves by supporting such policies. Freedom is only attainable as an equal relationship between individuals, here and there. The only strategy left to us is a long term one, that fosters equality in all domains on an international scale. Wealth should be made into a ‘common wealth’.

However superior a military force seems to be, it will fail to guarantee absolute security @home.  Draconic measures of control @home will in the end sacrifice the freedoms in which name they are implemented.

What we deny others we will deny ourselves.

How to flee from a terrorist network?

By undoing the strands by which they have been woven. By understanding how directly and indirectly our societies have been implied in the making of these terrorist networks how our wealth is interwoven with regimes and practices hated enough in all parts of the globe, to mobilise the oppressive counter-forces we witness now.


Picture based on a Twitter photograph of the attack on the Brussels Airport: https://mobile.twitter.com/AAhronheim/status/712177856768569344/video/1

Read Full Post »

Verleden week donderdagavond overleed Frans Panholzer, sociaal advocaat , de enige pamflettoloog van Amsterdam, vriend en collega bij de Universiteits Bibliotheek Amsterdam waar ik hem in 1973 voor het eerst ontmoette. Hij had daar – als vrijwilliger – een eigen tafel en archiefkast voor wat toen al de pamflettenverzameling en -catalogus was van sinds 1960 in Amsterdam uitgegeven pamfletten. De provo-beweging vormde een eerste ijkpunt. Nu bijna een halve eeuw verder zijn dat er 32.000… Het is nu al en wordt later zeker een onontkoombare bron voor iedere sociale geschiedschrijving van deze stad over de periode 1960 – 2010: De Panholzer. (*)

FransPanholzerPamflettoloog

Met ijzeren consequentie en toewijding heeft Frans al die decennia pamfletten verzameld en gecatalogiseerd. Tot voor kort nog, terwijl zijn ziekte aan hem vrat, was hij bij een demonstratie op het Jonas Daniel Meijerplein, met een gebruikelijk plastic tasje waarin gestencilde of gedrukte zielekreten verdwenen, om thuis keurig geordend en beschreven te worden:
– oproepen voor een andere dageraad;
– verwijten uit het verleden;
– steunbetuigingen van nu;
– eisen van meer loon tot geluk;
– liedteksten;
– beginselverklaringen;
– handleidingen voor grote ommekeer.

Frans was een pionier van de sociale advocatuur met een jarenlange praktijk in de Spaarndammerbuurt, gespecialiseerd in alles wat met wonen en recht te maken had. Als geen ander leerde hij het marchanderen van huisjesmelkers, de gemeente en speculanten te begrijpen en zo kon hij de tegenpartij wapenen tegen dreigende aanval of ondersteunen bij het ongedaan maken van onrecht.
In de loop der tijden was te observeren hoe hij een pragmatisch cynisme over de rechtsorde ontwikkelde, waarbij hij – waar nodig – illusies van een potentiële cliënt over de afloop van een mogelijk ‘geding’ bij voorbaat wist weg te nemen. Zijn spot kon bijtend zijn, maar werkte vaak ook louterend.

Hardnekkige getrouwheid was er ook. Toen geruime tijd geleden de collectieve boekhandel Het Fort van Sjakoo, aan de Jodenbreestraat middels een huurverhoging van 900% hun pand uitgewerkt dreigde te worden door woningbouwvereniging Ymere, heeft Frans Panholzer een enorme bijdrage geleverd aan het gevecht tegen die asociale instelling. Niet enkel als bestuurslid van de boekhandel-stichting, maar ook als advocaat. Ik ben hem daar – als één van de oprichters van dat collectief in 1977 – nog steeds dankbaar voor. Het Fort van Sjakoo bestaat nog steeds, op dezelfde plek, gekocht van Ymere, dankzij een bijzondere aandelen- en overdrachtsconstructie. Daaraan heeft Frans – vaak achter de schermen – veel bijgedragen.

“De Panholzer”, de pamflettencatalogus van Amsterdam, is nu in de vorm van een database – evenals de papieren verzameling – sinds kort ondergebracht bij het Staatsarchief (ontstaan uit de aktiegroep Staatsliedenbuurt) dat een plaats binnen het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) heeft.
Met een kleine groep erflaters, onder de naam Archiefcomité van de Toekomst, rest ons de taak die verzameling zeer binnenkort on-line te brengen. Eerst enkel de tekstversie, waarbij er bijna 30.000 uittreksels zijn van de pamfletteksten – op zich al een fenomenale bron voor geschiedschrijvers -. Uiteindelijk ligt het in de bedoeling om alle 32.000 pamfletten te scannen en als ‘digitaal facsimile’ via het internet toegankelijk te maken. Zo ontstaat een historisch bronnenbestand dat, ongefilterd door burgerlijke pers of academische vervorming, de vele actiegroepen en bewegingen van de stad tussen 1960 en nu aan het woord laat. In hun eigen taal, met hun eigen typografie. Een onontkoombare primaire bron voor toekomstige historici, die al te vaak enkel uit secondaire en tertiaire bronnen citeren en de eigen stem van ‘sociale bewegingen’ liever buiten sluiten.

Dat dit alles bij zijn leven bijna, maar niet helemaal, voltooid is bitter. Maar sociale actie en de geschiedschrijving ervan is en blijft iets dat nooit af kan zijn. Frans heeft ons dus met de Amsterdamse Pamflettencatalogus DE PANHOLZER, zijn ‘Onvoleindigde’ (Unvollendete … Frans zijn vader was een Oostenrijker) nagelaten.

Tjebbe van Tijen 12/3/2016

—-
(*) Frans zijn grote voorganger en in zekere zin inspiratiebron was W.P.C. Knuttel die tussen 1889 en 1920 in de Koninklijke Bibliotheek zijn inmiddels beroemde Nederlandse Pamflettencatalogus maakte, die de periode van 1463 – 1853 beslaat, uitgekomen in 9 delen. De definitie van wat onder ‘een pamflet’ verstaan wordt verschilt door de tijd heen. Frans Panholzer maakte zijn eigen definitie van ‘het moderne pamflet’. Anders dan Knuttel wiens bibliografisch werk zich afspeelde in studiezaal, magazijn en studeerkamer, begaf Frans zich in zijn tijd tussen de demonstranten, woelingen, oproeren en manifestaties, om zoveel mogelijk het pamflet in de sociale context van het moment te verzamelen. Foto’s van Frans als ‘in situ’ verzamelaar zijn zeldzaam. Bovenstaande foto werd op 10 oktober 2015 gemaakt door Eric Duivenvoorden bij een TTIP–demonstratie op het Jonas Daniel Meijerplein. Frans zocht ook pamfletten in archieven en persoonlijke verzamelingen en nam ook oude kranten door waarin melding van pamfletten die bij een specifieke demonstratie uitgereikt waren door hem genoteerd werden. Ook die zijn in zijn catalogus-systeem terug te vinden, als nog niet teruggevonden exemplaren.

—-
De gehele pamfletten database wordt in het komende jaar on-line gebracht door een organisatie die verleden jaar het licht zag, Het Archief-Comité van de Toekomst. Dit werk bevindt zich in een vergevorderd stadium. Hier is het systeem van gevisualiseerde basis-rubrieken van de verzameling te zien (klik voor uitvergroting).
AAA_009-1

Read Full Post »

-NEDERLANDSE VOLKSUNIE (NVU sinds 1971) demonstreert, dus morgen weer een kleine politiestaat onder mijn raam… TIJD VOOR EEN BETER PASSENDE LOCATIE

De rechts-extremistische organisatie NVU demonstreert morgen tussen 13.00 en 15.00 uur bij de Stopera. (meldt AT5) “Ze protesteren met ongeveer honderd mensen ‘ten links geweld en links fascisme’, naar aanleiding van de Pegida-demonstratie, die door een nepbom en opstootjes in het water viel.
‘Als de vrijheid van meningsuiting botst met het recht om vrij te zijn van vrees en angst voor discriminatie, haatzaaien of geweld, dan geeft die laatste vrijheid in Amsterdam de doorslag’, laat de gemeente weten. ‘Om beide vrijheden te kunnen beschermen, heeft de driehoek besloten voorschriften te verbinden aan de demonstratie.'”

> Wordt weer het geluid van extreem kleine minderheid versterkt door een politieinzet die groter is dan het aantal demonstraten?
> Krijgen we weer een uren voortdrammende live televisie-uitzending van AT5?
> Worden onze woningen weer omsingeld?
> Worden er weer kapitalen besteed aan de inzet van al dat materieel en vrouw/man/paardschappen?
> Is de “mening van vrijheidsuiting” (een zinznede ontleend aan een PEGIDA-demonstrant op 6 feburari op AT5) nog steeds in geding en wie is de volgende die die gaat opeisen met weer een verpeste zaterdagmiddag?
NVUdemoAmsterdamPassendeLocatie

De woestijn in met die roependen. Tijd voor een andere locatie, zonder grenzen, waar demonstranten welkom zijn (alhoewel de Tourags er om bekend staan dat ze zeer gastvrij zijn, worden degenen die al te lang van die gastvrijheid gebruik denken te kunnen maken, door hen gedood, omdat het karige bestaan van een woestijnbewoner maar een beperkte gastvrijheidsduur kent)
______
Het is nu (zaterdag 12 maart 2016) de derde demonstratie op rij met een overmatige politie-inzet bij de Stopera. Na de tweede demonstratie op 27 februari stuurde ik deze brief:

Aan het College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht

Dit is een verzoek aan uw college om zich te buigen over de wijze waarop demonstratievrijheid en vrijheid van meningsuiting in Amsterdam afdrijft naar een ondergraving van deze grondwettelijke vrijheden.

Ik signaleer dit niet zo zeer voor mijzelf, maar voor anderen.  Het gaat om de wijze waarop mensen met een mening die ik NIET deel, PEGIDA aanhangers en hun spiegelbeeld ‘de anti-fa’s (anti-fascisten), in de afgelopen weken in Amsterdam bejegend zijn door de gemeentelijke autoriteiten. Hier was sprake van een al te overmatige bewaking van de ‘publieke orde’, waaraan burgerlijke vrijheden opgeofferd werden. 

De beperkingen die in naam van de burgermeester van Amsterdam aan de demonstranten opgelegd werden, overschreden het juridisch toelaatbare, hebben grondwettelijke vrijheden aangetast, onder het mom ze te beschermen.

Door inzet van al te zware middelen werd het doel van die inzet (waarborgen van ‘vrijheid van demonstratie’ en ‘vrijheid van meningsuiting’) ondergraven.

Het moge zo zijn dat het nu vooral een groepering treft waarvan de doelstellingen – ook – mij geheel en al niet aanstaan, maar eenmaal geaccepteerd als methode van bewaking van de openbare orde, kunnen zulke maatregelen op een ander moment en in andere omstandigheden, ook anderen en wellicht mijzelf treffen.

Ik wil hier het begrip ‘proportionaliteit’ noemen. Ik constateer dat het huidige politieoptreden bij demonstraties in Amsterdam waar enkel een vermoeden van ongeregeldheden bestaat, ‘buiten-porportioneel’ is. Gescandeerde, getekende en gedrukte leuzen worden worden bij voorbaat aan beperkingen onderworpen, waarbij geen rekening gehouden wordt met het feit dat bijvoorbeeld het gebruik van een hakenkruis op een spandoek, nog niet hoeft te betekenen dat dat teken in de zin van propaganda voor het Nazisme gebruikt wordt. Een hakenkruis dat in een prullenmand geworpen wordt, of een hakenkruis gecombineerd met een verkeersverbod-teken, worden op deze wijze eveneens verboden. Dat is een juridische dwaasheid.

De spreekkoren van de anti-fa’s “Fascisten Heraus” werden getolereerd, terwijl het gebruik van een hakenkruis door de PEGIDA demonstranten – in de zin dat zij zich beledigd voelen om zo als groepering vereenzelvigt te worden met het Nazisme – verboden werd. Dat is meten met twee maten, gevolg van al te grote controlezucht van de gemeentelijke autoriteiten.

Zo werden ook anti-monarchistische demonstranten met een spandoekje bij de Februaristaking herdenking  – dit jaar in bijzijn van de koning – verwijderd (onder het mom dat de spandoekdragers zich niet legitimeren konden en er gevreesd werd voor onrust bij de herdenking). Dat was regelrechte censuur en niet de eerste keer dat tegen-demonstranten bij openbare manifestaties de mond gesnoerd wordt.

Een PEGIDA voorman werd  afgelopen zaterdag van het podium geplukt door de politie en afgevoerd. Dat was een te vergaand middel. Dat was intimiderend. Mij doet het denken aan het lezen over politieoptreden bij manifestaties en demonstraties op het einde van de 19e eeuw, met name bij manifestaties van socialisten en anti-monarchisten.

Ik verzoek dan ook uw college om deze drie zaken

– PEGIDA demonstratie bij Stopera 6 februari 2016

– Februaristaking herdenking 25 februari

– PEGIDA demonstratie bij de Stopera 27 februari

te onderzoeken. Dit kan in eerste instantie heel goed omdat al de drie gebeurtenissen ‘live’ door de lokale zender AT5 gedocumenteerd zijn.

Ik verzoek u om een publieke reactie te geven op het beleid van de Gemeente Amsterdam bij deze drie gelegenheden en op te roepen tot een meer gemodereerde wijze van het handhaven van de openbare orde. 

Op het moment dat de verhouding demonstranten politie 1:1 is en het aantal demonstranten pro & contra om en nabij om de 250 lag (en daar leek het afgelopen zaterdag 27 februari op)… moet duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling van onze rechtsorde kan zijn om zo ‘de openbare orde’ te handhaven. De die toegepast middelen waren immers zélf een verstoring van die (geciviliseerde) openbare orden. 


Hoogachtend

Tjebbe van Tijen

28 februari 2016

Nieuwe Amstelstraat, Amsterdam


PS
Ikzelf woon tegenover de Amsterdamse STOPERA, ben een tegenstander van waar PEGIDA volgens mij voor staat en heb ook uitdrukking gegeven aan die gevoelens door het tweemaal ophangen van een spandoek dat met hulp van vrienden gefinancierd is. De tekst luidtL

wie OORLOG ontvlucht behoeft OPVANG / anti ISLAM argument PEGIDA = PERFIDE”

Het machtsvertoon onder mijn ramen was overbodig groot, met tientallen overvalwagens vol met mobiele eenheid, een dertigtal politie te paard, meerdere arrestatieteams, arrestatiewagens, motorrijders, afvoer van demonstranten in gemeentelijke bussen ter bescherming dit keer, maar wie weet als een vorm van massa-arrestatie de volgende keer. “Afvoeren, afvoeren…” scandeerden de anti-fa’s en ook dat benauwd mij, zeker weet hebbend van de geschiedenis van dit gebied en wat er onder de ramen van ditzelfde huis zich afgespeeld heeft. Niet alleen aan de vooravond van de Februaristaking 1941, maar ok vele malen meer later tijdens WWII vonden hier razzia’s plaats.
Het is bedroevend om dit alles aan te zien en aan te horen. 
Meer tact en sociaal besef is nodig niet enkel van de demonstranten pro & contra, maar ook van de gemeentelijke overheid en haar hoofd de burgermeester van Amsterdam Van der Laan.


Spandoek 6/2/2016
PEGIDAperfideMet_Politiepaarden

Read Full Post »

“Ah ca Ira!” WE HANGEN ZE OP in het museum!
“Ah ca Ira!” WE HANG THEM in the museum!
State visit of Dutch royals to France & François Hollande with a visit to the Louvre where royals are hung en masse on the walls…
HollandStaatsbezoekHollande

Let me remind you of the song that comes with it:
“Ah! ça ira, ça ira, ça ira
Ah! It’ll be fine, It’ll be fine, It’ll be fine
les aristocrates à la lanterne!
aristocrats to the lamp-post
Ah! ça ira, ça ira, ça ira
Ah! It’ll be fine, It’ll be fine, It’ll be fine
les aristocrates on les pendra!
the aristocrats, we’ll hang them!”

Sadly to hang a painting in French uses the verb ‘accrocher’ and not ‘pendre’, so my wordplay only works in Dutch & English.
– any French kid knows the song as they learn it in school.
Here a nice ‘sans-culotte’ version sung by Edith Piaff
https://www.youtube.com/watch?v=bzu01gO3pi4

Read Full Post »