Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘partijprogramma’s’

VVD RUTTE’S BANENPLAN belooft in de utopische traditie van de socialistische en communistische regeringen “een stralende toekomst” op basis van een ‘partij-programma’ en een rekenmodel van het Centraal Planbureau. (1)

WENS wordt ons voorgetoverd als WERKELIJKHEID omdat één enkel ambtelijk rekenbureau (2) middels digitale koffiedikkijkerij (3) zegt dat het ingediende huiswerk voor de toekomst van een partij, klopt.

Alle ‘slagen om de arm’, alle beroepsmatige relativeringen, alle andere mogelijke rekenmodellen, worden buiten beschouwing gelaten. Heel de verkiezingsstrijd wordt zo opgehangen aan wensen en verwachtingen in een toekomst die niemand voorspellen kan.

Ware het niet beter vooral naar het verleden te kijken, als het gaat om de waarde van een bewering en je stem te bepalen?

Vrije Nederland Maurits Martijn en Map Oberndorff vragen op 4/4/2009: “Is het dan terecht dat in deze crisistijd zoveel gewicht wordt toegekend aan uw voorspellingen?” CPB directeur Coen Teulings “Kijk, allereerst zijn wij slecht in voorspellen. Economie voorspellen is net zoiets als het weer voorspellen. Het weer lukt nog wel voor een paar dagen, daarna wordt het heel moeilijk. Wij voorspellen voor een half jaar vooruit met redelijke zekerheid, daarna wordt het snel onzekerder. Voor 2010 is de onzekerheid helemaal gigantisch. Nou ja, we hebben enig idee, maar niet meer dan dat. Eén ding weten we wel zeker: het zal niet prettig worden. We moeten goed nadenken over hoe we verder gaan.” (4)

De Grote Sprong Voorwaarts van de trotse Liberalen die het Blauwe Banier volgen naar een “schitterende toekomst.”

Een voorbeeld van platvloers gebruik van statistiek kregen we kortgeleden van de VVD die via hun web site en advertenties een statistiek verspreidde afgesteld op de veronderstelde ‘oliedomme kiezer’, waarin het bewijs geleverd wordt dat met de VVD er 285.000 banen bij komen en met de SP er  precies evenveel banen af gaan. Een waarlijk stukje Stalinistisch rekenen van deze liberale  socialistenhaters. (5)

Nieuws-tableau dat ik de eerste week van september maakte als reactie op de platvloerse argumentatie en rekenmethode van de VVD die mij aan het Stalinisme herinnerde…

———–

(1) Web site VVD 27/8/2012: “CPB: VVD IS BANENKAMPIOEN”

Het VVD programma zorgt ervoor dat meer dan 375.000 Nederlanders een baan vinden. Het CPB berekent dat de aanpak van de VVD tot een half miljoen méér nieuwe banen leidt dan de aanpak van bijvoorbeeld de SP.

(2) Volkskrant 27/8/2012: “Nederland heeft maar één CPB, Duitsland vijf: is dat beter?”

(3) Globaliteit.nl: De case tegen het Centraal Planbureau door Olav Dirkmaat:

Helaas is het zo dat zowel politici als het CPB zelf een incentive hebben om gebruik te maken van deze falende en onwetenschappelijke macroeconomische modellen. Beide belangengroepen zijn er direct afhankelijk van. Er bestaat geen enkele reden voor hun om de wetenschappelijke basis van hun modellen in twijfel te trekken.

De naam Centraal Planbureau spreekt boekdelen. Het veronderstelt de mogelijkheid van centrale planning. Zijn ingewikkelde mathematische modellen zorgen ervoor dat men onder een sluier van pseudowetenschap kan opereren. Alle cijfers worden perfect op de punt geschat en geven de indruk van buitengewone beheersing. De burger geeft snel op. “Laat het maar aan de ‘experts’ over…”

 Politici zien vooralsnog in het CPB de heilige graal. Elk beleidsplan moet eerst “doorgerekend” worden door het “orakel van Den Haag”. Lijsttrekkers springen elkaar in de haren tijdens (verkiezings)debatten met pseudo-wetenschappelijke CPB-rapporten. Politici worden afgerekend op statistieken die geenzins een zekerheid zijn. Ondanks de weinig voorspellende kracht van hun voorspellingen worden de geschatte cijfers tot achter de komma afgerond.

 Zelfs onder macroeconomische theoretici kennen macroeconometrische modelontwerpers geen enkele prestige. De macroeconometrische theoretici kloppen elkaar op de borst voor hun reactie op de Lucas-kritiek. Minachtend kijken zij neer op hun collega’s van het CPB die deze kritiek liever negeerde. Als de kritiek valide is, betekent dat immers een genadeslag voor het CPB en het luchtkasteel van Nederlands’ politici.

(4) Vrij Nederland 4/4/2009: CPB-directeur Coen Teulings: ‘Wij zijn slecht in voorspellen’; cartoon komt van de web site van de SP Valkenburg.

(5) Wall foto’s Facebook VVD 3/12/2012:

Statistische bewijsvoering op basis van het CPB zoals geplaatst op de Facebook pagina van de VVD op 3 september 2012.

Read Full Post »

De krant en het logo zijn er al. Nu de nieuwe partij nog: VOLKS PvdA

Sinds de val van Job Cohen spant De Volkskrant (1) de kroon met het aantal berichten en vooral opinie-artikelen over de toekomst van de Partij van de Arbeid. Het is soms alsof  die partij ‘van de krant is’, terwijl het traditioneel  bij partij-communisten en -socialisten meestal andersom was: je had een partij en die partij ‘had haar/zijn eigen krant’.

Met ‘De Volkskrant’ is die krant is er dus al, het logo – bij deze- ook, nu enkel nog die nieuwe partij zelf. Of blijft het armoei met enkel  een “vernieuwde” Partij van de Arbeid? Wellicht kan de Volkskrant zich stapsgewijs omvormen tot wat ooit het “Het Vrije Volk” (1945-1970) was. Het eigen dagblad van de naoorlogse Nederlandse sociaal-democraten. Door de PvdA zelf gesloopt in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw, tot aan het gebouw op ‘t Hekelveld in Amsterdam waarin De Arbeiderspers,  de uitgever van de krant en wat al niet meer, ooit gevestigd was, bekend als ‘De Rode Burcht’ (40 jaar gelden verkwanseld aan een hotelketen).

“Partij van de Afbraak” noemden wij de PvdA in onze Amsterdamse acties in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tegen de sloop van hele volkswijken en binnenstadsgezichten met daarvoor in de plaats voor die tijd onbetaalbare flats in de verafgelegen Bijlmermeer. Het kostte een decennium voordat dat stads-afbraakbeleid langzaam omgedraaid werd in iets dat weer een beetje sociaal was. ‘Bouwen voor de buurt’ werd het genoemd, vaak ten onrechte geheel en al op het conto van partijgenoot Jan Schaefer (1940-1994) (2) geschreven, die – met zijn ervaring in het buurtactiewezen – het van buurtbakker tot wethouder en staatssecretaris gebracht heeft.

De sociaal democratie mag dan gedurende een eeuw veel opgebouwd hebben in Nederland, de laatste decennia lijkt zij vooral te werken aan de afbraak van haar eigen verworvenheden. ‘Sociaal-democratisch’ werd ‘sociaal-liberaal’ waarmee grote delen van ‘het volk’ aan de “vrije marktwerking” overgeleverd werden. Hele volksdelen bleken daar niet tegen bestand. Een sociale schifting was het gevolg: bovendrijvende zelfverrijkers en zinkende minimumlijders met daartussen een steeds verder slinkende ‘middenklasse’. De Partij van de Arbeid, een partij die het afgelopen jaar vaak zegt een partij ‘voor en van het midden’ te willen zijn, heeft dat ‘midden’ door haar politiek vrijwel om zeep geholpen.

De boven- en middenlagen worden ruim bediend door een scala van andere politieke partijen. Nu er sprake is van koerswijziging van de PvdA komt dan eindelijk de onderlaag van de samenleving weer in zicht? Kan het zo zijn dat een partij die zich zo sterk geassocieerd heeft  met het bovengemiddelde, nu weer de verdediger van de nieuw ontstane onderklasse wordt? Een bestuurderspartij – vooral in de provincies en steden – die zich steeds onverdroten sterk gemaakt heeft om uitvoerder van regeringsbeleid te zijn, of zij zelf nu wel of niet daarin vertegenwoordigd waren. Is er toekomst voor zoiets als ‘de VOLKS PvdA?

Wat betekenen die derde letter dan? Nog steeds het woord ‘Arbeid’? Of kan de ‘A’, omdat er zo vaak gezegd wordt dat de idealen verkwanseld zijn en teruggegrepen zou moet worden op oude idealen, weer als vanouds komen te staan voor: ‘Arbeiders’? Het woord is bijna taboe in deze tijd. Nog in de zestiger jaren werd ‘de arbeidersklasse’ door radicale jongeren in de Provo-beweging weggezet als verburgerlijkte verslaafde consumenten, een door de geautomatiseerde economie voorbijgestreefde klasse: ‘Klootjesvolk’. Een oud woord dat al in de 16e eeuw gebruikt werd en dat volgens woord-historici verschillende betekenis kan hebben, van lager volk dat op een kluitje (klootje woont), lager volk dat enkel voor het seksuele leefde, kloot als onbeduidend persoon, klootjes-volck als bij Bredero in zijn kluchten, het lagere volk, schorrimorrie (schorremorry), uitschot.

De ‘Schorrimorrie Partij’, nee dat kan niet, het is woord recentelijk nog gekaapt door Wilders om de groep van ongewenste veelplegers van delicten aan te duiden en weg tezetten. Anderen gebruiken – van de weeromstuit – het woord als kwalificatie voor de PVV zelf. Nee, de PvdA is niet een kortstondig bestaande rebelse actiepartij, maar een instituut en daar waar het woord ‘arbeider’ niet erg geliefd is, is het woord ‘arbeid’ dat nog steeds. “Arbeid Adelt.” Logo en Logos zijn nu genoegelijk met elkaar in overeenstemming gebracht.

Een nieuw uit te vinden partij die Arbeid voor het Volk: VOLKS-PvdA.

Als dan de oude idealen van de sociaal-democratie terug gevonden zouden moeten worden, dan was, is en blijft het een elitaire aangelegenheid.  Het Engelse ‘Fabianism’ een reformatorische socialistische beweging ter verheffing van de arbeidende stand als initiatief van sociaal voelende beter gesitueerde intellectuelen, vormde één van de peilers waarop de sociaal democratie in Nederland gebouwd werd. Van der Goes en Wibaut, ik noem hier maar twee namen uit de begin periode van de Nederlandse sociaal-democratie op het einde van de 19e eeuw, hadden banden met de Engelse ‘Fabian Society’. ‘Fabian Socialism’ is voor de latere partij-comunisten een misprijzende term voor een burgerlijke beweging, die echte revolutie uit de weg gaat en zaken als ‘privaat-bezit’ niet wenst aan te tasten en alle heil ziet in het vergemeenschappelijken van grondstoffen en productiemiddelen. Denk wel, daartegenover staat de figuur van ‘de arbeider’, door partij-communisten op het altaar gezet en aanbeden, maar zoals gebleken niet meer dan een afgodsbeeld. In naam van de ‘arbeidersklasse’ werd diezelfde arbeider gecommandeerd door een ‘nieuwe elite’ van de communistische partij, die de proletariërs naar het beloofde land van de toekomst zeiden te leiden, maar onderweg de weg volledig kwijt raakten.

Nee, dan liever een partij waarvan het elitaire karakter niet verborgen gehouden wordt, maar als onoverkomelijke paradox aanvaard wordt.  Een partij waarvan een deel van stemmers misschien nog wel tot de arbeidende klasse kunnen horen, waar ook velen – die zichzelf niet meer als tot een klasse behorend zien – zich in kunnen vinden, waar volksvertegenwoordigers en bestuurders zich bewust zijn van hun bevoordeelde positie, waar het ledental groeit omdat het terugroepen van bestuurders en het tot de orde roepen van volksvertegenwoordigers, praktisch mogelijk wordt gemaakt, waar baantjesjagerij ingeperkt wordt door publieke sollicitaties naar ambten, waar …. het formuleren, bediscussiëren, aanpassen en toepassen van sociale, economische en culturele  uitgangspunten voor beleid gezien wordt als de kern van het politieke bedrijf, waar het directe contact met de achterban gezien wordt als iets dat niet via een televisie talkshow tot stand kan komen…  Zo’n opsomming komt zo niet tot een einde, maar het mag duidelijk zijn dat de nu voorgestelde haantjes- en hennetjes-kampen voor een nieuwe fractie en/of partijleider niet binnen het toekomstbeeld voor de PvdA dat ik voor mij zie, passen.

“HET VOLK dagblad voor de Arbeiderspartij” staat er in spiegelschrift op dit matrijs in de Rode Burcht aan het Amsterdamse Hekelveld. Als je goed kijkt kun je het lezen in de proefdruk “Brüning zegeviert in de Rijksdag.”  Dat was in de jaren van de Weimar Republiek, waarbij Brüning van 1930 tot 1932 Rijkskanselier was als vertegenwoordiger van de Centrum Partij, waarbij de Duitse sociaal-democraten enige tijd Brüning en zijn harde economische crisismaatregelen met het bevriezen van lonen enzovoort, gedoogden, door niet tegen te stemmen in de Rijksdag. Het is natuurlijk toeval dat bij het zoeken naar een foto van de oude sociaal-democratische partijkrant, nu net dit beeld uit de tijd van de grote economische crisis van de dertiger jaren mijn oog trof.

—–
(1) screen shot van de web site van De Volkskrant op donderdag 23 februari 2012 en op de achtergrond de kenmerkende typografie van de krantennaam, die terug kan komen in het logo van de nieuwe ‘volkspartij’.

(2) Jan Schaefer was aanvankelijk lid van de CPN.

Read Full Post »