Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘sociaal democratie in Nederland’

De krant en het logo zijn er al. Nu de nieuwe partij nog: VOLKS PvdA

Sinds de val van Job Cohen spant De Volkskrant (1) de kroon met het aantal berichten en vooral opinie-artikelen over de toekomst van de Partij van de Arbeid. Het is soms alsof  die partij ‘van de krant is’, terwijl het traditioneel  bij partij-communisten en -socialisten meestal andersom was: je had een partij en die partij ‘had haar/zijn eigen krant’.

Met ‘De Volkskrant’ is die krant is er dus al, het logo – bij deze- ook, nu enkel nog die nieuwe partij zelf. Of blijft het armoei met enkel  een “vernieuwde” Partij van de Arbeid? Wellicht kan de Volkskrant zich stapsgewijs omvormen tot wat ooit het “Het Vrije Volk” (1945-1970) was. Het eigen dagblad van de naoorlogse Nederlandse sociaal-democraten. Door de PvdA zelf gesloopt in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw, tot aan het gebouw op ‘t Hekelveld in Amsterdam waarin De Arbeiderspers,  de uitgever van de krant en wat al niet meer, ooit gevestigd was, bekend als ‘De Rode Burcht’ (40 jaar gelden verkwanseld aan een hotelketen).

“Partij van de Afbraak” noemden wij de PvdA in onze Amsterdamse acties in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tegen de sloop van hele volkswijken en binnenstadsgezichten met daarvoor in de plaats voor die tijd onbetaalbare flats in de verafgelegen Bijlmermeer. Het kostte een decennium voordat dat stads-afbraakbeleid langzaam omgedraaid werd in iets dat weer een beetje sociaal was. ‘Bouwen voor de buurt’ werd het genoemd, vaak ten onrechte geheel en al op het conto van partijgenoot Jan Schaefer (1940-1994) (2) geschreven, die – met zijn ervaring in het buurtactiewezen – het van buurtbakker tot wethouder en staatssecretaris gebracht heeft.

De sociaal democratie mag dan gedurende een eeuw veel opgebouwd hebben in Nederland, de laatste decennia lijkt zij vooral te werken aan de afbraak van haar eigen verworvenheden. ‘Sociaal-democratisch’ werd ‘sociaal-liberaal’ waarmee grote delen van ‘het volk’ aan de “vrije marktwerking” overgeleverd werden. Hele volksdelen bleken daar niet tegen bestand. Een sociale schifting was het gevolg: bovendrijvende zelfverrijkers en zinkende minimumlijders met daartussen een steeds verder slinkende ‘middenklasse’. De Partij van de Arbeid, een partij die het afgelopen jaar vaak zegt een partij ‘voor en van het midden’ te willen zijn, heeft dat ‘midden’ door haar politiek vrijwel om zeep geholpen.

De boven- en middenlagen worden ruim bediend door een scala van andere politieke partijen. Nu er sprake is van koerswijziging van de PvdA komt dan eindelijk de onderlaag van de samenleving weer in zicht? Kan het zo zijn dat een partij die zich zo sterk geassocieerd heeft  met het bovengemiddelde, nu weer de verdediger van de nieuw ontstane onderklasse wordt? Een bestuurderspartij – vooral in de provincies en steden – die zich steeds onverdroten sterk gemaakt heeft om uitvoerder van regeringsbeleid te zijn, of zij zelf nu wel of niet daarin vertegenwoordigd waren. Is er toekomst voor zoiets als ‘de VOLKS PvdA?

Wat betekenen die derde letter dan? Nog steeds het woord ‘Arbeid’? Of kan de ‘A’, omdat er zo vaak gezegd wordt dat de idealen verkwanseld zijn en teruggegrepen zou moet worden op oude idealen, weer als vanouds komen te staan voor: ‘Arbeiders’? Het woord is bijna taboe in deze tijd. Nog in de zestiger jaren werd ‘de arbeidersklasse’ door radicale jongeren in de Provo-beweging weggezet als verburgerlijkte verslaafde consumenten, een door de geautomatiseerde economie voorbijgestreefde klasse: ‘Klootjesvolk’. Een oud woord dat al in de 16e eeuw gebruikt werd en dat volgens woord-historici verschillende betekenis kan hebben, van lager volk dat op een kluitje (klootje woont), lager volk dat enkel voor het seksuele leefde, kloot als onbeduidend persoon, klootjes-volck als bij Bredero in zijn kluchten, het lagere volk, schorrimorrie (schorremorry), uitschot.

De ‘Schorrimorrie Partij’, nee dat kan niet, het is woord recentelijk nog gekaapt door Wilders om de groep van ongewenste veelplegers van delicten aan te duiden en weg tezetten. Anderen gebruiken – van de weeromstuit – het woord als kwalificatie voor de PVV zelf. Nee, de PvdA is niet een kortstondig bestaande rebelse actiepartij, maar een instituut en daar waar het woord ‘arbeider’ niet erg geliefd is, is het woord ‘arbeid’ dat nog steeds. “Arbeid Adelt.” Logo en Logos zijn nu genoegelijk met elkaar in overeenstemming gebracht.

Een nieuw uit te vinden partij die Arbeid voor het Volk: VOLKS-PvdA.

Als dan de oude idealen van de sociaal-democratie terug gevonden zouden moeten worden, dan was, is en blijft het een elitaire aangelegenheid.  Het Engelse ‘Fabianism’ een reformatorische socialistische beweging ter verheffing van de arbeidende stand als initiatief van sociaal voelende beter gesitueerde intellectuelen, vormde één van de peilers waarop de sociaal democratie in Nederland gebouwd werd. Van der Goes en Wibaut, ik noem hier maar twee namen uit de begin periode van de Nederlandse sociaal-democratie op het einde van de 19e eeuw, hadden banden met de Engelse ‘Fabian Society’. ‘Fabian Socialism’ is voor de latere partij-comunisten een misprijzende term voor een burgerlijke beweging, die echte revolutie uit de weg gaat en zaken als ‘privaat-bezit’ niet wenst aan te tasten en alle heil ziet in het vergemeenschappelijken van grondstoffen en productiemiddelen. Denk wel, daartegenover staat de figuur van ‘de arbeider’, door partij-communisten op het altaar gezet en aanbeden, maar zoals gebleken niet meer dan een afgodsbeeld. In naam van de ‘arbeidersklasse’ werd diezelfde arbeider gecommandeerd door een ‘nieuwe elite’ van de communistische partij, die de proletariërs naar het beloofde land van de toekomst zeiden te leiden, maar onderweg de weg volledig kwijt raakten.

Nee, dan liever een partij waarvan het elitaire karakter niet verborgen gehouden wordt, maar als onoverkomelijke paradox aanvaard wordt.  Een partij waarvan een deel van stemmers misschien nog wel tot de arbeidende klasse kunnen horen, waar ook velen – die zichzelf niet meer als tot een klasse behorend zien – zich in kunnen vinden, waar volksvertegenwoordigers en bestuurders zich bewust zijn van hun bevoordeelde positie, waar het ledental groeit omdat het terugroepen van bestuurders en het tot de orde roepen van volksvertegenwoordigers, praktisch mogelijk wordt gemaakt, waar baantjesjagerij ingeperkt wordt door publieke sollicitaties naar ambten, waar …. het formuleren, bediscussiëren, aanpassen en toepassen van sociale, economische en culturele  uitgangspunten voor beleid gezien wordt als de kern van het politieke bedrijf, waar het directe contact met de achterban gezien wordt als iets dat niet via een televisie talkshow tot stand kan komen…  Zo’n opsomming komt zo niet tot een einde, maar het mag duidelijk zijn dat de nu voorgestelde haantjes- en hennetjes-kampen voor een nieuwe fractie en/of partijleider niet binnen het toekomstbeeld voor de PvdA dat ik voor mij zie, passen.

“HET VOLK dagblad voor de Arbeiderspartij” staat er in spiegelschrift op dit matrijs in de Rode Burcht aan het Amsterdamse Hekelveld. Als je goed kijkt kun je het lezen in de proefdruk “Brüning zegeviert in de Rijksdag.”  Dat was in de jaren van de Weimar Republiek, waarbij Brüning van 1930 tot 1932 Rijkskanselier was als vertegenwoordiger van de Centrum Partij, waarbij de Duitse sociaal-democraten enige tijd Brüning en zijn harde economische crisismaatregelen met het bevriezen van lonen enzovoort, gedoogden, door niet tegen te stemmen in de Rijksdag. Het is natuurlijk toeval dat bij het zoeken naar een foto van de oude sociaal-democratische partijkrant, nu net dit beeld uit de tijd van de grote economische crisis van de dertiger jaren mijn oog trof.

—–
(1) screen shot van de web site van De Volkskrant op donderdag 23 februari 2012 en op de achtergrond de kenmerkende typografie van de krantennaam, die terug kan komen in het logo van de nieuwe ‘volkspartij’.

(2) Jan Schaefer was aanvankelijk lid van de CPN.

Read Full Post »


Nog maar een paar dagen terug zat Job Cohen nog op een fel rooie divan met een vaas met rode rozen op een tafeltje ernaast, samen met partijgenoot Hans Spekman, voor een discussie interview met het dagblad Trouw, waarbij een linksere koers voorbij de Historische Koude Oorlog Angst van de sociaal-democraten aangekondigd werd: een Roze/Rood Front samen met de SP:

PvdA wil ideologische veren terug en crisis linksom bestrijden.

Kort daarvoor had de leider van de Franse sociaal democraten François Hollande nog voor een plenum van het internationale bankwezen in Londen uitgelegd :

Today there are  no communists in France. Or not many.

En nu werd er  het omgekeerde voor Holland beweert? Twee jaar stijfkoppige-heer-tactiek van Job Cohen vond hiermee haar einde, want traditiegetrouw vreest zijn partij altijd wat ter linkerzijde van haar staat meer dan alles wat te vinden is in tegenovergestelde richting. Cohen werd met “zachte dwang” buiten de deur van de fractiekamer van de PvdA op het Binnenhof geduwd.

Daar waar “meneer Cohen” volgens het vrijwel wekelijks de-maat-nemen, in een veels te ruim maatpak bleef rondlopen, is er ook twijfel of het XXL T-shirt van partijleider Roemer uiteindelijk ook niet veel te ruim – door kleermaker van staat Maurice De Hond – ingeschat is. (1)

Het instituut van ‘kijkcijfers’ dat sterk heeft bijgedragen aan de afvlakking van het medium televisie, wordt nu ingezet met hetzelfde effect op de politiek. Wie steelt de show van de week is nu het leidende principe van de parlementaire politiek. De doelstellingen van het partijprogramma en de uitvoering ervan worden minder geacht dan virtueel zetelwinst of -verlies in wekelijkse opiniepolls.

De waan van de virtuele kiezer beheerst nu het steekspel om de pikorder binnen de partij alsof – volgens het geldende democratische parlementaire stelsel – volksvertegenwoordigers niet voor een periode van vier jaar een persoonlijk kiezersmandaat gekregen hebben. Daar waar er in ons stelsel voor kiezers geen mogelijkheden zijn om tussentijds een afgevaardigde tot de orde, of terug te roepen, zijn het opiniepeilingen  waarmee politiek bedreven wordt.

Foto geplaatst op de website van de VVD afdeling Bodegraven, waarschijnlijk in het verkiezingsjaar 2010, link bestaat niet meer. Een foto die een paar decennia later nogal onbegrijpelijk zal zijn omdat de associatie van Cohen met theedrinken (en bruggen bouwen) dan wellicht uit het collectieve geheugen gewist is. (2)

De mening van miljoenen kiezers wordt niet daadwerkelijk gevraagd, maar als berekenbare geschatte aantallen aan hen voorgeschoteld als ware het iets van henzelf. Krantenkoppen en televisieshows versterken dit effect. Dag- en Weekbladen, nieuwsprogramma’s en talkshows zijn de opdrachtgevers voor de opiniepeil-industrie die hun patent-fora geautomatiseerd bevragen. Opdrachtgevers bepalen de vraagstelling. Uitslagen van peilingen worden tot ‘nieuws’ gebombardeerd, met alle inherente manipulatie van dien. Verwachtingen voorgesteld als ‘objectieve realiteit’. Het orakel van van de ‘waarschijnlijkheidsleer’ gevoed door de digitale steekproef. Steekproef als voornaamste wapen in het politieke spel.

Zo worden – als ware het weerberichten – politieke leiders aangekondigd, aangeraden, afgeraden en afgevoerd.

“Made in Cambodia” kan je net nog lezen als je goed kijkt (3) op het T-shirt label en de intrigerende notitie onder aan datzelfde label: “Care See Reverse.” Ergens weten wij dat er  ook aan het symbool van gebalde vuisten een keerzijde zit.

—-
(1) NRC 2009/3/3 “De peiling van Maurice de Hond deugt niet”: “De kern van het probleem zit in de selectie van de deelnemers in het panel van De Hond. Het betreft een probleem dat inherent is aan peilingen die gebaseerd zijn op zelfselectie van deelnemers. En zo goed als onoplosbaar. Het feit dat De Hond, zoals veel anderen, gebruikmaakt van internet om zijn vragen voor te leggen en antwoorden te vergaren, is als zodanig niet relevant. Waar het eerst en vooral misgaat met Peil.nl, en in beginsel met alle peilers die op deze wijze hun respondenten verzamelen, is dat de groep deelnemers aan de peiling niet het resultaat is van een willekeurige (aselecte) selectie van Nederlandse kiesgerechtigden.”
Prof.dr. Joop van Holsteyn, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden

(2) Elsevier 23/1/22008 Cohen: “Laat ze maar denken dat ik alleen thee drink.” Cohen vindt drank groter probleem dan drugs en hij zit verder echt niet ‘alleen maar thee te drinken’

(3) klik op plaatje om uit te vergroten

Read Full Post »