Feeds:
Posts
Comments

 


Manifest 1987 “EEN BIJDRAGE AAN HET JOODS HISTORISCH MUSEUM” de “iedere stip = 10 Joden” kaart van het Amsterdams Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek gemaakt in 1941 (*)

Iedere_Stip_Tien_Joden_kaart_Amsterdam_1941

Reproductie van de originele kaart van het Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek van de Gemeente Amsterdam gemaakt in begin 1941, zoals die bewaard werd door wat in 1987 nog het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) heette. De reproductie is op mijn verzoek gemaakt bij de Universiteits Bibliotheek Amsterdam, waar ik toen als conservator werkte. Dit manifest is gepubliceerd als bijlage bij het weekblad Bluf, in een nummer dat in eerste instantie door de politie in beslag genomen werd (omdat er een artikel met ongewenste gegevens van/over de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) in stond. De drukplaten werden echter niet gevonden door de Amsterdamse politie en het blad werd nogmaals gedrukt en op Koninginnedag op straat verkocht in een situatie die voor de politie oncontroleerbaar bleek. NB de kaart hangt nu op een oneigenlijke plaats ‘Het Verzetsmuseum’ aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam, dit terwijl de kaart juist een document van collaboratie is. Dat dat in Nederland nog steeds half verzwegen wordt, maar in andere landen niet bewijst het feit dat het Memorial Holcuats Museum in Washington in het jaar… de kaart in bruikleen gerekegen heeft voor een tentoonstelling over collaboratie met de Nazi’s.

Manifest 1987 “EEN BIJDRAGE AAN HET JOODS HISTORISCH MUSEUM” de “ieder stip = 10 Joden” kaart van het Amsterdams Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek gemaakt in 1941. Gepubliceerd als bijlage van het actieweekblad Bluf nr. 267 op 29/4/1987 door “tj.” dat was mijn paraaf/pseudoniem in die tijd als ik het niet zo nodig vond dat mijn naam ergens onder stond, maar ook niet helemaal anoniem wilde blijven. Het is een A2 formaat met aan de ene kant de kaart en de andere een manifest tekst. De Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Kaartenzaal heeft een exemplaar en in de beschrijving wordt mijn ‘pseudo’ opgelost:

Tijen, Tjebbe van. 1987. Verspreiding van de joden over de gemeente (mei 1941). Amsterdam: s.n.].
http://www.worldcat.org/oclc/71517530

De kern van het betoog staat in deze passage (het is in het jaar 1987):

“Ook In het zojuist geopende Joods Historisch Museum heeft deze kaart geen plaats gekregen. Wel zijn er, in het verhoudingsgewijs zeer beperkte deel dat aan de vervolging In de tweede wereldoorlog is gewijd, de hiervoor genoemde verordening tot registratie van de joden en gemeentelijke formulieren tot uitvoering ervan te zien.

Nu zijn er honderdduizenden documenten, die hetzelfde lot van In vergetelheid rusten In storfige archieven beschoren Is. Waarom nu juist dit document gereproduceerd?

– Omdat het in al zijn koele nauwkeurigheid vrijwel in een oogopslag de werking van de vernietigingsmachinerie toont.

– Omdat de huidige Informatiemaatschappij oneindig veel verdergaande mogelijkheden tot registratie, selectie en de daar op votgende uitschakeling en vernietiging heeft en deze kaarten je dat met een schok duidelijk maken.

– Omdat het hier een product van gewone keurige gemeenteambtenaren betreft, waardoor je des te meer beseft hoe diep de mogelijkheden tot onderdrukking en vernietiging besloten zijn in de ‘eigen samenleving’; hoe bedriegelijk het is al het kwaad aan herkenbare ‘gemeen ogende bruten’ toe te schrijven; hoezeer je zelf deel uitmaakt van zo’n ‘stelsel’.”

[Tijen, Tjebbe van. 1987. “Een bijdrage aan het Joods Historisch Museum: (oproep tot het opnemen van de kaart) “Verspreiding van de joden over de gemeente (mei 1941)”. Gepubliceerd als een bijlage bij het weekblad Bluf no.267 d.d. 29/4/1987. Dwonload versie in PDF formaat: imaginarymuseum.org/downloads/tt44EenBijdrageAanHetJoodsH…. ; p. 1.2.  www.worldcat.org/oclc/71517530 ]

AMSnote4787.03

“The special exhibition Some Were Neighbors: Collaboration & Complicity in the Holocaust. Millions of ordinary people witnessed the crimes of the Holocaust—in the countryside and city squares, in stores and schools, in homes and workplaces. Across Europe, the Nazis found countless willing helpers who collaborated or were complicit in their crimes. What motives and pressures led so many individuals to abandon their fellow human beings? Why did others make the choice to help?” Here a page from the museum’s web-site ad this was the caption during the exhibition in the year 2013 where the original map has been shown: “COLLABORATION OF CIVIL SERVANTS AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, MAY 1941 Map of Jewish households in Amsterdam (each dot represents 10), created on German instructions by a Dutch civil servant in the city’s Statistics Office. Was the unidentified official merely obeying orders or did he actively support anti-Jewish measures? This map convinced German authorities that the Jewish population was too dispersed to confine to a ghetto. Credit: NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam.”


(*) Onderstaande tekst werd in het jaar 2014 gepubliceerd op mijn Nieuws-Tableau web pagina;s op Flickr. Deze pagina’s zijn echter sinds twee jaar door censuur getroffen (alle inhoud werd ooit als ‘adult content’ gebrandmerkt door de firma Yahoo, zonder enige redenen overigens, mijn platen en essays zijn artistieke, documentaire en historische betogen. Ze kunnen ideologisch niet door een ieder gewaardeerd worden, maar ik heb nooit de grenzen van betamelijkheid doorbroken, noch racistische of andere intolerante uitingen gebezigd. Mijn protesten tegen deze vorm van ‘censuur’ honderden prenten en essays bestempelen als ‘adult content’, zijn nooit beantwoord, enkel automatisch aangemaakte emails door een robot… Het betreft meer dan 700 prenten en kortere en langere bijschriften,alsook artikelen en essays. Indien ik naar een pagina uit die reeks wil verwijzen, zoals nu, dan her-publiceer ik die opnieuw op dit web-blog dat niet gekweld wordt door onnavolgbare opgelegde beperkingen die ik kwalificeer als ‘digitale Kafka’. Het oorspronkelijk adres van deze pagina is (publicatie 10/5/2014: https://www.flickr.com/photos/7141213@N04/14171513003/in/album-72157660157955681/
Ik neem aan dat er een inlog mogelijkheid is als een gebruiker weet aan te geven er zich van bewust te zijn dat hij/zij ‘adult content’ gaat zien en weet te bewijzen de juiste leeftijd daar voor te hebben. 

PrinsBernhardKoninklijkenBloeden
Wat is dat toch met dat “koninklijken bloede” in Het Parool?
Bestaat dat ‘koninklijk bloed’? Hebben wij mensen niet allen hetzelfde soort bloed, weliswaar onderverdeeld in 4 verschillende ‘bloedgroepen’ (A, B, O, AB, plus nog de Rhesus factor die het aantal verdubbeld tot 8). Een ‘koninklijke bloedgroep’ is daar volgens de medische wetenschap niet bij. Jazeker bloed heeft erfelijke eigenschappen, maar zoals een Wiki voor kids het kort uitlegt: “Een bloedgroep erf je van je ouders. Je krijgt de zelfde als een van je ouders, of een mix.”
Dat ‘koninklijke bloed’ is dus gewoon hetzelfde als van ieder ander mens. Dat wat overerfbaar wordt niet genetisch, maar sociaal en politiek bepaald: bij afspraak vastgelegd in een wet: de grondwet, daar staat dit artikel:

“ARTIKEL 25 – ERFOPVOLGING
Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap.”

“Derde graad van bloedverwantschap”? Wat mag dat betekenen, lijkt me geen medische term te zijn. De website van het Koninklijk Huis legt het uit:

“Graden van bloedverwantschap geven aan wat de afstand in de bloedlijn is tot de (gemeenschappelijke) voorouder of opvolger. Bij het bepalen van de graden van bloedverwantschap tot het Staatshoofd kan het gaan om een ‘rechte bloedlijn’ of een ‘zijlijn’.”

Weer een nieuwe term in dit bloedig vocabulaire: “rechte bloedlijn” en “bloed zijlijn.” Ook deze bloedlijnen worden nader geduid op deze koninklijke web-site:

“De rechte bloedlijn loopt via de lijn: overgrootouder, grootouder, ouder, kind. De afstand van kleinkind naar grootouder is twee graden in de rechte bloedlijn en de afstand van ouder naar kind is één graad. De Prinses van Oranje is in de eerste graad verwant aan het Staatshoofd.”

Alsook…

“Graden bij zijlijnen zijn als volgt te bepalen: Er wordt terug gerekend naar de gemeenschappelijke voorouder en dan weer naar de bloedverwant in de zijlijn (twee stappen is tweede graad, drie stappen is derde graad).”

Nog even terug naar het begin van dat ‘koninklijken bloeden’, dat gaat maar tot 1814, toen door het Weense Congres onder leiding van Von Metternich die al wat de Franse Revolutie in Europa aan koninklijk bloed had laten vloeien probeerde te repareren door het op de troon heisen van oude en nieuwe vorstenhuizen, kortom ‘restauratie’, maar niet van ‘de oude orde’, maar een nieuw gecreëerde, zoals dat met het Koninkrijk der Nederlanden. Immers dat koninkrijk werd voor het eerst in het leven geroepen door Napoleon die zijn broer Lodewijk tot vorst van het Koninkrijk Holland benoemde (1806-1810, daar zat Limburg niet bij dat was ingelijfd bij het Franse Keizerrijk). Immers daarvoor was er de Patriottenrepubliek (voorlopert van de Franse Republiek trouwens) en weer daarvoor was er die ingewikkelde constellatie van een Republiek met een Prins (Van Oranje) waarbij ‘staatsgezinden’ en ‘prinsgezinden’ voortdurend met elkaar overhoop lagen over wie nu de formele en wie de feitelijke macht had en kon behouden.

Zo vanuit Wenen wordt bedisseld dat een telg van die Prinsen van Oranje wordt ingevaren uit Engeland: Willem Frederik van Oranje Nassau (een man trouwens die al eerder had gepoogd om een onderhands akkoordje met Napoleon te sluiten, door te solliciteren (1801) naar het baantje van ‘consul der Nederlanden.

Nu die Willen Frederik, dei zijn naam veranderd naar Koning Willem I, is de oer-koning en dus het eerste geval van ‘koninklijken bloeden’ in dat wat nu Nederland heet. In de toelichting uit het jaar 1815 op de grondwet waarin die bloedlijn vastgelegd wordt staat dit, over wat de consequenties van het krijgen van een machtspositie op basis van een koninklijken bloedlijn inhoudt:

“Hij zal zelve met plegtigen eede zweren de grondwet te zullen nakomen, het geluk van zijn volk met al zijn vermogen te zullen bevorderen, en alzoo zich te zullen gedragen naar de voorbeelden, door den Stichter onzer nationale onafhankelijkheid en den eersten onzer Koningen gegeven.”

Ja ik lees het goed…

“het geluk van het volk met al zijn vermogen te bevorderen”

… en dat is de sprong terug naar het begin van mijn overpeinzingen over wat er nu kleeft aan dat “van koninklijken bloeden.”

AMSnote6110.02

14 september 2011: Opening Prinses Margriet Fonds in Carré (Het Nederlandse Rode Kruis) Op maandag 12 september zaten vele vrijwilligers uit het hele land in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het nieuwe fonds krijgt de naam van de erevoorzitter: het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Dit als dank voor de jarenlange inzet van prinses Margriet aan onze organisatie op nationaal en internationaal niveau. Na 45 jaar voorzitter te zijn geweest zal haar zoon, Prins Pieter Christiaan, haar voorzitterstokje overnemen. Door onder meer de zelfredzaamheid van mensen te versterken en hun bewustzijn van risico’s te vergroten, kan er op deze manier voor gezorgd worden dat minder mensen het slachtoffer worden van rampen.

Bevordert de zoon van Prinses Margriet, Prins Bernhard Jr., “het geluk van het volk” met zijn handel en wandel? Ik waag het te betwijfelen. Hij geeft geen bloed, ondanks het feit dat zijn moeder – Prinses Margriet – ooit vrijwilig-verpleegster bij het Rode Kruis later voorzitster – hij zuigt het, want uiteindelijk is het geld dat door het speculeren op de huizenmarkt verdient wordt – door wie dan ook! – BLOEDGELD.

Die meerwaarde door speculatie, bestaat uit waardevermeerdering zonder waardetoevoeging, die waarde komt niet uit de hemel vallen, maar dient, als ware het de wet der communicerende bloedvaten, elders in het economisch stelsel gecompenseerd te worden. Die gemaakte winsten van onroerend goed speculanten wordt niet enkel ‘betaald’ door hen die op de huizenmarkt actief zijn, het is een factor die meehelpt om de ‘real estate bubble’ verder op te blazen, todat er de noodzakelijke terugval in de economie komt en ‘wij allen’ van regeringswege vanwege ‘de crisis die ons allen raakt, gedwongen worden ‘de broekriem’ aan te halen. De echt slime huisjesmelkers en onroerend goed speculanten hebben dan al weer hun verworven bloedgeld veilig gesteld in een andere branche of buiten de landsgrenzen gebracht.

——
wie het nog eens zelf precies wil nalezen hoe dat zit met dat bloed hierbij de twee belangrijkste bronnen:

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi6jejaohotu

https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-met-de-graden-van-bloedverwantschap-en-de-troonopvolging
—-

Nawoord

Ik ben nog vergeten de idee van ‘verbondenheid’ door bloed in relatie tot ‘koninklijken bloede’ aan te halen. Dan heb ik het natuurlijk over Het Wilhelmus en de tweede regel van het eerste couplet:

“Wilhelmus van Nassaue / ben ik van Duitsen bloed”

AMSnote6110.03
Deze verwijzing naar de herkomst van “ons volk” is gebed in de synecdoche (stijlfiguur waarbij het één staat voor het ander) ‘bloed’ dar waar we ‘oorsprong’ of ‘ras’ dienen te begrijpen. Stammen wij dan allen af van de Germanen (Duitschen bloed)? Ik meen van niet, de oorsprong van de Nederlandse bevolking ook die van zes of meer eeuwen terug was meer divers als dat hier gesuggereerd wordt. De dichter Tollens die meedeed aan een prijsvraag voor een volkslied van het Nieuwe Koninkrijk der Nederlander (daarbij hoorde toen ook nog België en Luxemburg) sprak in 1816 nog van:

“Wien Neêrlandsch bloed door d’ad’ren vloeit / van vreemde smetten vrij”

Zijn lied won de eerste prijs!
Die tweede regel werd later door de HuichelHollanders weggepoetst omdat die moeilijk zingbaar was in de Nederlandse gebiedsdelen overzee. De vervangende regel werd:

“Wien ‘t hart klopt fier en vrij.”

Het komt mij over als dat de bloederigheid die te pas komt aan het vader- of moederland gevoel meer dan dubbelzinnig is, zeg maar een vorm van schizofrenie die zich uit in onlogische gedachtepatronen. Aan de ene kant is er de behoefte aan gezamenlijkheid, gedeeld gevoel, geestelijke verwantschap, de idee van ‘het volk’, ‘de natie’. Anderzijds is er de uitsluiting van hen die niet ‘van Duitschen bloed’ zijn, die de zuiverheid van oorsprong aantasten met hun  ‘vreemde smetten’. Een ieder wist en weet dat de menselijke soort al voortplantend zich mengt. Hoezeer gebod en verbod dat proberen tegen te gaan. Ook is er vanouds de kennis van de noodzaak van ‘nieuw bloed’, lees ‘van andere oorsprong als die van de eigen gemeenschap, stam, omdat lichamelijke en geestelijke degeneratie, inteelt, het gevolg zijn. Met het staatkundig sterker worden van bepaalde naties, komen ook de tochten tot ‘buiten de grenzen’ tot op het vestigen van koloniale imperia. Dan is er een geen houden meer aan het van vreemde smetten vrij houden van het bloed, zelfs niet onder Apartheidsregimes. Wel worden ‘bevolkingsgroepen ruimtelijk en wat betreft sociale positie van elkaar gescheiden gehouden. Toch is nu vrijwel iedere natie op deze aardkloot mengbloedig, niet in dezelfde mate, niet altijd uiterlijk zichtbaar, maar medisch gezien gemengd. Het is niet voor niets dat het Nederlands Koninklijk Huis er niet aan moet denken dat heel hun stamboom biologisch technisch onderzocht zou worden, DNA stalen van al die hertogen, grafen, prinsen en koningen. Door een DNA onderzoek zou er weinig overblijven van de fraaie stamboom constructie die nog in het jaar 2013 in het bastion van de Huis van Oranje Mythe, de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam, getoond werd.

AMSnote6110.06

Wapentableau in De Nieuwe Kerk (dateert uit 1991) ontworpen door Johan Goudeau (1926-) het toont 72 wapens van heerlijkheden (graafschappen, hertogdommen) die het Huis Oranje-Nassau in bezit heeft gehad, en die de koning nog steeds in zijn officiële titulatuur voert. In het tableau staan het koninklijke en het prinselijke wapen centraal. Het geeft verder een overzicht van de bezittingen van het Huis Oranje-Nassau, geografisch gerangschikt van de Franse bezittingen, Orange voorop, via Nederland naar Duitsland, met het Nassau-stamslot Dillenburg.

Bij de dood van de achterkleinzoon van stamvader Willem van Oranje (1533-1584), Stadhouder Willem III tevens Koning van Engeland (1650-1702), hield ‘de rechte bloedlijn’ van het Huis van Oranje al op te bestaan. Het gaat te ver om hier uit te wijden over de verschillende overblijvende familietakken van de Nassaus en hun onderlinge strijd om nalatenschap en machtsposities in de vroege 18e eeuw hier te beschrijven. Er zijn fraaie academische studies over zoals Marijke Brugman en haar “Nassau en de macht van Oranje: de strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747“, uitgekomen bij Uitgeverij Verloren in 2007. Zelfs over de bloedlijn van de Nederlandse Koningen sinds 1814 bestaat debat, met name dan over wie de vader van Wilhelmina, aslook van Juiana zou zijn, omdat de voortplantingsvaardigheid van Koning Willem III (1817-1890, beter bekend als Koning Gorilla om zijn losbandige levensstijl) en Prins Hendrik (1876-1934) in twijfel getrokken worden. Dit alles niet omdat mij nu de ‘bloedzuiverheid’ van de leden van het Koninklijk Huis interesseert, maar wel om gebruik van de term ‘van koninklijken bloede’ en de aannames in de nog steeds van kracht zijnde Nederlandse Grondwet met haar regels over ‘troonsopvolging’.
De ‘morele verplichting’ waar de afgelopen week in verband met Prins Bernhard jr. gesproken wordt, zijn gebaseerd op mythes die tot staatsmythes geworden zijn. Er is niets ‘Orange’ aan het Huis van Oranje (de vader des Vaderlands is er zelf, zelfs nooit geweest, het was een erfenisje van een ver familie lid dat ‘prinsdom in het Zuiden van Frankrijk).

Er is niets koninklijks aan bloed. Het begrip “belegger van koninklijken bloede” is niet meer dan een journalistieke trouvaille van het dagblad Het Parool. De idee dat leden – bij overerving – van dit sinds twee eeuwen overleefde staatsinstituut, ‘Het Koninklijk Huis’, enige ‘maatschappelijke voorbeeldfunctie’ zouden weten te vervullen is niet meer dan een dwaasheid.

iHitNews8_PrinsBernhardjrKonklijkHuisVerloren
PRINS BERNHARD JR lidmaatschap
KONINKLIJK HUIS verloren?
~ iHitNews nummer 8 ~
Op de website van de staat kun je het nakijken, Prins Bernhard jr. heeft al lang zijn “lidmaatschap van het Koninklijk Huis verloren”, hij is het neefje van Willem Alexander en volgens de raciale bloedtheorie van de Oranjes is dat niet voldoende voor het volle lidmaatschap. Hij komt dus niet in aanmerking voor erfopvolging van Koning Willem Alexander. Wel is hij nog wel lid van de ‘Koninklijke Familie’, dus mag hij op Koningsdag mee om koek te happen of wcpotten te gooien in Zwolle of Apeldoorn. Hij mag nog net de titel van ‘Prins’ voeren, maar krijgt geen jaarwedde, dus moet hij de kosten die het ophouden van een ‘prinselijke status’ met zich meebrengen op de vrije markt vergaren.

Zijn moeder en vader hebben hem al geleerd hoe je de fiscus kunt omzeilen door gerommel met stichtingen en een trust-fonds (*) … zij is immers getrouwd met een burgerman zonder eigen oud-kapitaal.

Prins Bernhard jr. zocht al als student economie in Groningen de randjes van wat economisch mag op met de oprichting van het koeriersbedrijf ‘Ritzen Koeriers’ dat studenten met een gratis OV-chipkaart pakjes liet bezorgen door het hele land. Hij werd toen al betrapt door het GAK op gerommel met sociale premies. Daarop volgde het internetbedrijf Clockwork, waarbij de Prins – geholpen door zijn royale netwerk – de KLM, ACHMEA en Coca Cola als klanten wist te verwerven. Levi9 is een andere onderneming van ‘De Prins’, waar de winstgevendheid mede bepaald wordt door het uitbesteden van het zware coderings-werk naar lage lonen landen als Roemenië, Oekraïne en Servië.

Sinds 2011 is er dan ook Pinnacle B.V’ onroerend goed handel en als ik even zoek zie ik dat ze ook pal bij mij om de hoek in de Muiderstraat zitten (ik ga er even vanuit dat dat tot het 300 zoeveel panden imperium van de Prins behoort)…

Laat ik even citeren hoe deze ‘prins’ de ‘gentrificatie’ van mijn buurtje verder opstuwt met dat pand aan de Muiderstraat (Pinnacle Tower geheten, nu een toren is het niet, wellicht zijn de prijzen daar ‘torenhoog’):

<< Pinnacle Tower creëert een service die volledig aansluit aan de wensen. Deze bestaat uit een gastvrij ontvangst voor de huurders en gasten door ervaren en Internationaal georiënteerde receptionisten. Zij behandelen de post, indien gewenst bieden zij secretariële ondersteuning en fungeren als call center. De organisatie van een vergadering, product introductie, receptie of een personeelsfeest nemen zij graag uit handen. – Voor lange termijn verblijf in de stad kunnen zij zorgen voor geschikte woonruimte, een werkvisum, parkeervergunningen, kinderopvang of zelfs een sportschool abonnement. – Een limo-service is beschikbaar en de inpandige reisorganisatie kan hotelkamers, appartementen of een bezoek aan de meest interessante bezienswaardigheden van Nederland boeken. >>
bron: http://www.pinnacletower.nl/

Net zoals zijn neef de Koning, heeft deze Prins een goed gevoel voor PR en het creéren van een aangenaam verblijfsklimaat, zeker ook voor hen die zich willen oriënteren op de ongekende mogelijkheden van de huidige Amsterdamse huizenmarkt met haar ‘waardevermeerdering zonder waardetoevoeging’.

“Pinnacle (as in “acme”) n. : the highest level or degree attainable; the highest stage of development”, die naam is niet voor niets gekozen. Ik neem aan dat er ook mogelijkheden zijn voor het wegsluizen van die waardevermeerdering via ‘off shore’ kanalen. Wellicht geeft Koning Willem Alexander adviezen, aangezien ‘waterhuishoudkunde’ zijn specialiteit is. Het wachten is wellicht op de Pinnacle Papers’ als vervolg op de ‘Paradise Papers’ om dat bloot te leggen..

—–
DE PRINS DIE VAN DE PRINS GEEN KWAAD WEET
De QRcode in de prent bevat een directe link naar het speciale artikel in Het Parool over de Prins die – zo begrijpen wij uit zijn via een woordvoerder gegeven reactie “zich van de prins geen kwaad weet”…

Ondertussen kopt De Telegraaf op zondag 18/112017: ‘Prins Bernhard bezit 590 panden’ (een regel verder staat dan wel “in Nederland”; eerder was er al het getal van 349, soms staat er in de vele bronnen die een bericht herhalen 350 panden in Amsterdam. Of het echt om ‘panden’ gaat (waarin meerdere woningen kunnen zitten) blijft onduidelijk.

(*) https://www.iexgeld.nl/Artikel/165545/Een-stichting-opzetten-om-fiscaal-voordelig-te-sparen-doen-of-laten.aspx
—-
PS voor de jongere lezers, de leuze op het affiche “Geen Woning Geen Kroning” dateert uit het jaar 1980 toen boze krakers en woningzoekenden de kroning van Prinses Beatrix tot Koningin, een eigen karakter gaven, waarbij in de Amsterdamse binnenstad een dag lang een feesteljjke veldslag woedde. Interessant is hoe al gedurende een halve eeuw ‘Het Huis van Oranje’ en het niet hebben van een eigen huis met elkaar verbonden zijn. De in 1966 uitgegeven Provo Provocatie – Het Witte Huizenplan – begint met “In Holland staat een huis en in dat huis woont niemand, het staat op de Dam, in het hart van Amsterdam, het Paleis op de Dam is het image van de woningnood.” Dat is in het jaar 1966, waar Prinses Beatrix in het huwelijk treedt met Claus Von Amsberg en er in maart dat jaar een rookbom naar de Gouden Koets die van de Westerkerk naar het genaaste Stadhuis op de Dam (Paleis) rijdt. Hevige onlusten breken uit die dag en dan komt er dit ‘witte huizenplan’ een maand later.

In 1980 is het weer Beatrix, nu tijdens haar kroning als koningin waarmee ‘Het Paleis op de Dam’ tot symbool van de Woningnood woont… “Geen Woning Geen Kroning is de leuze”, alsook dit affiche met “Kraak de Kroning.”

Het is navrant hoe nu een telg van datzelfde ‘Huis van Oranje’ zich in Amsterdam meent te kunnen verrijken met huizenhandel. ‘De één zijn nood is de ander zijn woningnood’ is een oude parafrase op een Hollands gezegde. Even schaamteloos als zijn naamgever, zijn grootvader, aast hij op geld. De Oranjeklanten media weten dat fraai te brengen als het resultaat van een harde werker die zijn eigen broek ophoudt, maar ontkomen er ook niet aan om te moeten vermelden dat Bernhard jr. daarvoor als het moet tot over het randje van het toelaatbare gaat. Een fraai voorbeeld van onverbloemd pro-monarchitstich geluid is te vinden op de website van show.nl:

“Prins Bernhard junior heeft door de jaren heen een flink fortuin opgebouwd. De inmiddels 46-jarige Oranje-telg heeft het volgens kenners helemaal op eigen kracht gedaan en geniet dan ook met volle teugen van zijn rijkdom.”

PaleisOpDeDam_KraakDeKroning_WitteHuizenplan

PPS maar waar woont ‘De Prins’ zelf dan? In één van zijn eigen panden, een 19e eeuwse beter standen paleisje aan de Weterinschans, pal tegenover het Rijksmuseum, destijds in 2011 had het nog een vraagprijsje van 3,25 miljoen… nu zal dat wel meerder keren meer zijn. Aaardig om te lezen hoe in het jaar 2011 over deze zelfde prins geschreven werd, als hij net begint zich op de Amsterdamse onroerend goed markt te roeren:
AMSnote6108.08

“Profiel: Regeltjes zijn niet de sterkste kant van prins Bernhard jr.Prins Bernhard kan vanaf de aanlegsteiger bij zijn nieuwe villa zijn passie voor boten uitleven. Als ondernemer in de ICT-sector werd hij op eigen kracht miljonair.”
bron: De Volkskrant 2011 

ZIMBABWE
“NOT A MILITARY TAKEOVER” but…
“A CHINESE SUPPORTED CHARM OFFENSIVE”
… to ensure continuity of influence in Zimbabwe, if needed with Mugabe as nominal president, becoming a rare bird in a gilded cage, protected by the military, who thus protect their own interests, performing such a protective role.
iHiNews7_Zimbabwe_Chinese_CharmOffensive

Enter 2015 Xi JinPing & Mugabe in 2015 during a state visit of the Chinese tot the Zimbabwen leader: “During his stay in Harare, Xi will hold talks with Mugabe, who is revered as an old friend of the Chinese people, and the two sides are expected to ink a series of cooperation deals covering such fields as infrastructure construction, investment, financing, culture and wildlife protection.”a caption

The Zimbawen high commander just came back from visting their Chinese People Red Army colleagues, most probably refining the behind the scene scheming that preceded what seems to be an attempt at a smooth take-over of power by the same regime elite that has worked on its power base and who produced the disastrous state Zimbabwe is today after 37 years of Mugabe/ZANU rule. Forgotten are the days that the two liberation from white rule fronts ZANU en ZAPU where also fighting each other. ZANU being Societ Union supported, ZANU People’s Republic of China supported.
Rhodesia and Ian Smith are forgottten and for Mugabe The rising sun came from the East, with many years of active support for his fregime… You may enjoy reading this these pages I culled from the book by Joshua Kurlantzick published in 2008: “Charm offensive: how China’s soft power is transforming the world”; New Haven, Conn: Yale University Press.
~
“Beijing’s support for authoritarian regimes, stemming from its vow of noninterference, runs exactly contrary to this American foreign policy. Though their interests sometimes overlap, fundamentally the United States and China do not agree on how diplomacy and international affairs should be conducted. And though Beijing can be persuaded to support better governance in places, like Burma,with limited resources and such horrendous regimes that they breed instability in China, it is much harder to persuade China to act against terrible governments with oil, like Sudan, or whose policies have no direct impact on China itself, like Zimbabwe. In the future, China’s ability to support its friends will only grow stronger as China builds its global soft power.
~

In the spring of 2005 once-prosperous Zimbabwe, which because of government mismanagement now boasts the world’s worst inflation, held a dismal election. As election day drew near in Harare, Zimbabwe’s capital, President Robert Mugabe’s goons detained hundreds of activists and opposition politicians. On election day, when thousands of opposition voters claimed that they had been physically prevented from going to the polls,Mugabe unsurprisingly won a smashing victory, then announced that he could remain in power until he was one hundred. (He was eighty-one at the time.) The US embassy in Zimbabwe announced that its election monitoring had uncovered “several patterns of irregularities that raised concerns about the freeness and fairness of the process.” After the election, Mugabe further consolidated his power, launching what the Zimbabwean government called “Operation Drive Out Trash.” As part of this campaign, the state evicted from their homes hundreds of thousands of urban poor, who tended to be opposition supporters, then forced the poor people to burn down their own houses. During the sham elections, no major international power would endorse the Zimbabwe vote—except China. Beijing didn’t just endorse the election; it may have actively helped Mugabe win. During the run-up to the election, China offered planeloads of T-shirts to Mugabe backers, sent the Zimbabwean government jamming devices to be used against independent radio stations, and provided Zimbabwe with riot-control gear. “Providing African countries with aid without any political strings within our ability is an important part of China’s policy toward Africa,”Hu Jintao confirmed in a speech. China’s assistance went along with Mugabe’s broader “Look East”policy of cultivating Beijing, under which the government helps students at Zimbabwe’s public universities learn Chinese, and Zimbabwean officials tout China’s economic model as a solution for their nation’s financial woes. Beijing responded by promoting a trade deal with impoverished Zimbabwe and sending economic advisers to Harare. China even hosted Mugabe for a state visit, where one of China’s leading universities honored the Zimbabwean leader, who had alienated his entire region, for his “brilliant contribution” to global relations. Mugabe appeared ecstatic over his good fortune. “The Chinese are our good friends, you see,” he told one interviewer, barely able to contain a smile.At a rally held on Zimbabwe’s independence day at a stadium in Harare,Mugabe declared, “We have turned east, where the sun rises, and given our back to the West.” Many in the crowd, forced to attend the rally, did not agree, but Mugabe paid them no mind, warning that state security forces would “descend mercilessly” on anyone who questioned him. As he spoke, Chinese fighter planes looped over the stadium, which had been built for Zimbabwe by China.”

AMSpict005640

[Kurlantzick, Joshua. 2008. Charm offensive: how China’s soft power is transforming the world. New Haven, Conn: Yale University Press. ; p. 218- http://www.worldcat.org/oclc/972876747 ]

iHitNews06_DisolvingSpaceInTime
DISSOLVING SPACE IN TIME
~ end station for the world ~
better & faster reachable means less remains that is worth the effort. The equalising effect of easy access is expressed in look-alike ‘world-class’ facilities and other reductionist effects of mass consumerism speeded up by faster mass-travel methods. Local cultural diversity will at first be gulped up through the influx of global-hipsters, later commodified for the shiploads of compulsive travel-consumerists. Personal dwellings are transformed into look-alike daily-based-rent-out-spaces. Differences between tourists and ex-pats fade away and those who can not pay, for them there is trickle down money as servants for the new super mobile Hyperloop-Hipster-Class.

[iHitNews tableau number 6 by Tjebbe van Tijen 14/11/2017]

ABU DHABI LOUVRE Labour History Art

are not all world class art museums
founded on the bones of the exploited

[iHitNews 4 by Tjebbe van Tijen 8/11/2017]

Image parts come from the following web pages…
pages dating before the glorious opening of yesterday (7/11/2017):

– “Louvre Abu Dhabi transformed into a ‘museum on the sea'”

– “Jean Novel Deems Conditions of Abu Dhabi Louvre Workers “fine” Despite Damning Evidence of Abuse and Exploitation”
http://icfuae.org.uk/news/jean-novel-deems-conditions-abu-dhabi-louvre-workers-“fine”-despite-damning-evidence-abuse-and

– “Slaves of Happiness Island Abu Dhabi and the dark side of high art.”
https://www.vice.com/sv/article/gq889w/slaves-of-happiness-island-0000412-v21n8
– “Migrant Construction Workers in the UAE”
https://fanack.com/migrant-labour/migrant-construction-workers-in-the-uae/
~
Another source to be checked in this context is the Gulf Labor Artist Coalition: “Gulflabor calls on all academic and cultural institutions building on Saadiyat Island to seek uniform and enforceable human rights protections, and better conditions than are prevalent, for the workers working on their sites.
https://gulflabor.org
~
It is not just a new Dependance of The Louvre (many millions were paid by the Emirate to be allowed to use this name) that is build on this artificial Abu Dhabi island… also Guggenheim has a building there and New York University, plus a new library building designed by Rem Koolhaas. All these building projects were marked by fierce criticism on working conditions. This article is an introduction to that debate:
“The Gulf Art War – New museums in the Emirates raise the issue of workers’ rights.” in the New Yorker 19/12/2016:
https://www.newyorker.com/magazine/2016/12/19/the-gulf-art-war
You see in this article we have Rem Koolhaas as a ‘trait d’union’ between Amsterdam en Abu Dhabi, Koolhaas as the designer of the new presentation of the main collection of the Stedelijk Museum Amsterdam (a museum that tries hard to become also ‘a world class museum’ and in that process has spoiled time, energy & money on two new ‘international famed directors, that left the job undone… (*)

(*) See two of my articles on thte subject of international prestige museums and the mix up with global art business (in Dutch)

-“Stedelijk Museum Amsterdam: Beatrix RUF komt als geroepen, maar wie riep haar en wat is haar ROEPING?
-“HET STEDELIJK “THE END OF THE AFFAIR” met Beatrix Ruf & voorstellen voor een andere toekomst

iHitNews_Kevin_Spacey_Award
Kevin Spacey Award
an ithyphallic bronze satyr (σάτυρος), those who receive it are marked as the ‘pharmakos’ (φαρμακός), that is to be expelled from the community in order to purify it, a form of sociatal catharsis.
[first of a new series of iHitNews tableaus by Tjebbe van Tijen ~ 4/11/2017]